Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 02/08/2003