Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 02/10/2004