Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 04/10/2003