Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 04/11/2006