Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 08/05/2010