Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 09/09/2006