Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 10/09/2005