Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 12/10/2002