Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 13/03/2010