Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 13/07/2002