Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 15/09/2007