Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 15/11/2008