Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 18/08/2001