Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 22/08/2009