Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 22/10/2011