Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 24/04/2004