Catholic Children’s Rescue Society, Manchester, 26/02/2011